เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]5
2 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]5
3 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 มิ.ย. 2566 ]24
4 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]11
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง [ 3 พ.ค. 2566 ]15
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]15
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]12
8 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 18 เม.ย. 2566 ]45
9 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2566 ]30
10 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]27
11 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2566 ]23
12 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2566 ]24
13 ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]24
14 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]30
15 ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]36
16 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]35
17 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 3 เม.ย. 2566 ]29
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 4/5 [ 24 มี.ค. 2566 ]18
19 ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]97
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5