เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง [ 27 ก.พ. 2567 ]29
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]1
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]2
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]9
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2567 (พ.ศ. 2567-2569) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]15
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
9 ประการเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]2
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]3
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]1
18 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมตอบแบบประเมิน EIT เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ประจำปี 2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]7
19 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง) ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมิน IIT เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ประจำปี 2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]5
20 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy [ 27 ธ.ค. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7