เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]24
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]14
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]26
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 3 เม.ย. 2567 ]19
5 ประชาสัมพันธ์ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]16
6 ประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]15
7 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]6
8 ประชาสัมพันธ์ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]24
9 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 มี.ค. 2567 ]17
10 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2567 ]27
11 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 มี.ค. 2567 ]52
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]22
13 ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]29
14 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 มี.ค. 2567 ]21
15 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]21
16 ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง [ 27 ก.พ. 2567 ]74
17 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]10
18 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2567 ]14
19 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2567 ]14
20 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทั้งแบบ Walk-In และแบบ E-service) [ 27 ก.พ. 2567 ]7
21 ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 26 ก.พ. 2567 ]39
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]9
23 ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 19 ก.พ. 2567 ]11
24 ประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]17
25 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]13
26 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2567 (พ.ศ. 2567-2569) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]12
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]23
28 ประการเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
30 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]4
31 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]5
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]4
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]4
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
36 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]3
37 ประชาสัมพันธ์ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ม.ค. 2567 ]18
38 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ม.ค. 2567 ]27
39 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมตอบแบบประเมิน EIT เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ประจำปี 2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]10
40 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง) ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมิน IIT เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ประจำปี 2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]8
41 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy [ 27 ธ.ค. 2566 ]7
42 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
43 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับภาษาไทย) [ 20 ธ.ค. 2566 ]20
44 Announcement of Non Sung Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 (ประกาศนโยบาย No Gift Policy) (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 20 ธ.ค. 2566 ]22
45 ประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-service) [ 20 ธ.ค. 2566 ]4
46 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]63
47 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]12
48 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 8 พ.ย. 2566 ]15
49 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]29
50 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]24
51 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง [ 31 ต.ค. 2566 ]28
52 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสูง (พ.ศ.2566-2570) [ 25 ต.ค. 2566 ]1
53 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]34
54 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 2 ต.ค. 2566 ]15
55 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]5
56 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
57 ประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 2566 ป.ป.ช. พร้อมเปิดรับยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ODS [ 29 ก.ย. 2566 ]8
58 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ย. 2566 ]51
59 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโนนสูง [ 31 ส.ค. 2566 ]53
60 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]26
61 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]25
62 ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรมกีฬาในเขตตำบลโนนสูง [ 22 มิ.ย. 2566 ]12
63 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 มิ.ย. 2566 ]49
64 ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]5
65 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]32
66 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง [ 3 พ.ค. 2566 ]38
67 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]37
68 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]31
69 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 18 เม.ย. 2566 ]70
70 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2566 ]54
71 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]45
72 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2566 ]47
73 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2566 ]47
74 ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]44
75 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]49
76 ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]59
77 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]51
78 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 3 เม.ย. 2566 ]47
79 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 4/5 [ 24 มี.ค. 2566 ]39
80 ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]121
81 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]32
82 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 22 มี.ค. 2566 ]28
83 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง [ 22 มี.ค. 2566 ]31
84 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลาง [ 22 มี.ค. 2566 ]26
85 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ [ 21 มี.ค. 2566 ]26
86 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด [ 21 มี.ค. 2566 ]25
87 ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]32
88 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 7 มี.ค. 2566 ]29
89 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]35
90 ประชาสัมพันธ์ รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 ก.พ. 2566 ]68
91 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 14 ก.พ. 2566 ]45
92 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณคุณธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]38
93 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 6 ก.พ. 2566 ]50
94 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]57
95 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลโนนสูง พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]62
96 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ก.พ. 2566 ]29
97 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.พ. 2566 ]28
98 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ก.พ. 2566 ]23
99 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.พ. 2566 ]22
100 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ก.พ. 2566 ]24
101 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ก.พ. 2566 ]32
102 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2566 ]19
103 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]36
104 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]34
105 ประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการดำเนินโครงการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]52
106 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน) ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 17 ม.ค. 2566 ]24
107 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 13 ม.ค. 2566 ]55
108 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่หมู่บ้าน ในเขตตำบลโนนสูง [ 11 ม.ค. 2566 ]5
109 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง) ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมิน IIT เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]54
110 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมตอบแบบประเมิน EIT เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]51
111 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]22
112 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน) ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ม.ค. 2566 ]8
113 ประชาสัมพันธ์ นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการจัดการก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 9 ม.ค. 2566 ]2
114 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]43
115 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]47
116 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลโนนสูง [ 27 ธ.ค. 2565 ]72
117 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การสอบคัดเลือก [ 23 ธ.ค. 2565 ]51
118 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 10 พ.ย. 2565 ]92
119 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 พ.ย. 2565 ]73
120 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]62
121 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]53
122 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]60
123 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]61
124 ประชาสัมพันธ์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]45
125 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]43
126 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]118
127 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ต.ค. 2565 ]62
128 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2565 ]67
129 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโนนสูง (พ.ศ.2566-2570) [ 3 ต.ค. 2565 ]74
130 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]3
131 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]24
132 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]121
133 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]35
134 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 มิ.ย. 2565 ]104
135 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]141
136 ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อชมรมกีฬา ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 11 ก.พ. 2565 ]29
137 บัญชีอุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การออกำลังกาย เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 11 ก.พ. 2565 ]32
138 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจำนวนลานกีฬา สนามกีฬา ที่เทศบาลตำบลโนนสูงดำเนินการจัดให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย [ 11 ก.พ. 2565 ]29
139 ประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการดำเนินโครงการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565) ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]21
140 ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน) ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 20 ม.ค. 2565 ]30
141 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2565 ]27
142 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]79
143 รายงานผลการประเมินการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]83
144 ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) เทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ธ.ค. 2564 ]41
145 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]124
146 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]38
147 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) [ 28 เม.ย. 2564 ]349
148 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]348
149 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566 [ 3 ธ.ค. 2563 ]401
150 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]366
151 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]219
152 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 26 มิ.ย. 2563 ]348
153 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 8 มิ.ย. 2563 ]349
154 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 10 เม.ย. 2563 ]385
155 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]388
156 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 12 พ.ย. 2561 ]253
157 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]329
158 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]325
159 แผนพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2561 ]383
160 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี [ 12 ก.ย. 2561 ]376
161 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี [ 12 ก.ย. 2561 ]326
162 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]317
163 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 13 พ.ย. 2560 ]322
164 ประกาศการการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]376
165 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 28 ก.ย. 2559 ]309