เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 517 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]5
2 ประกาศ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง [ 6 มิ.ย. 2567 ]6
3 ประกาศ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 4 - บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง [ 5 มิ.ย. 2567 ]6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมผิวจราจรรางวีตื้น สายจากฟาร์มเห็ดสยาม หมู่ที่ ๗ [ 25 ส.ค. 2566 ]58
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมผิวจราจรรางวีตื้น สายบ้านพ่อคำปุน-ลานตลาด [ 25 ส.ค. 2566 ]32
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เริ่มจากซอยโรงสีข้าวทรัพย์เจริญพืชผลถึงทางหลวงชนบทบ้านสร้างมิ่งใต้ หมู ๑๒ [ 18 ส.ค. 2566 ]31
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า-คลองชลประทาน บ้านโนนสูงใต้ หมู่ 8 [ 15 ส.ค. 2566 ]35
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านเริ่มจากซอยโรงสีข้าวทรัพย์เจริญพืชผลถึงทางหลวงชนบทบ้านสร้างมิ่งใต้ หมูที่ 12 [ 24 ก.ค. 2566 ]28
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยโรงสีข้าวทรัพย์เจริญพืชผลถึงทางหลวงชนบทบ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ที่ 12 [ 24 ก.ค. 2566 ]29
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมูบ้านเริ่มจากวัดป่าบ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8-คลองชลประทาน [ 19 ก.ค. 2566 ]33
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน เริ่มจากวัดป่าโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8-คลองชลประทาน [ 19 ก.ค. 2566 ]26
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางาม-คำปะโอ บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]60
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม-คำปะโอ [ 4 ม.ค. 2566 ]48
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนางาม-คำปะโอ [ 4 ม.ค. 2566 ]51
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขามเหนือ ตำบลโนนสูง [ 21 ธ.ค. 2565 ]52
16 ทดสอบ [ 13 ธ.ค. 2565 ]52
17 ปรกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองขามเหนือ(บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐) [ 29 พ.ย. 2565 ]57
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรอบหนองขามเหนือ(บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐) [ 29 พ.ย. 2565 ]51
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 29 ส.ค. 2565 ]75
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง [ 26 ส.ค. 2565 ]77
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 ส.ค. 2565 ]88
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม [ 24 ส.ค. 2565 ]73
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา [ 22 ส.ค. 2565 ]78
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง(เนื่องจากถนนโดนน้ำกัดเซาะ) [ 19 ส.ค. 2565 ]71
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ส.ค. 2565 ]72
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันฯ [ 18 ส.ค. 2565 ]81
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ 17 ส.ค. 2565 ]73
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา [ 16 ส.ค. 2565 ]73
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 16 ส.ค. 2565 ]75
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม [ 16 ส.ค. 2565 ]83
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 16 ส.ค. 2565 ]78
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ 15 ส.ค. 2565 ]74
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง [ 11 ส.ค. 2565 ]75
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนคสล. ซอยบ้านนายสมพร (บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ ๙) [ 9 ส.ค. 2565 ]74
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดเมนเนม [ 4 ส.ค. 2565 ]71
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา [ 3 ส.ค. 2565 ]69
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง [ 3 ส.ค. 2565 ]72
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง [ 3 ส.ค. 2565 ]68
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ [ 27 ก.ค. 2565 ]78
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม [ 27 ก.ค. 2565 ]65
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อลภ-บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ [ 26 ก.ค. 2565 ]81
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ EMS) [ 25 ก.ค. 2565 ]62
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา [ 22 ก.ค. 2565 ]65
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ [ 20 ก.ค. 2565 ]54
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดร่องดินปรับเกลี่ย/ฝังกลบขยะ [ 11 ก.ค. 2565 ]75
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองจาย-คำมะโฮ [ 7 ก.ค. 2565 ]66
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม [ 5 ก.ค. 2565 ]67
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำ) [ 4 ก.ค. 2565 ]66
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดร่องระบายน้ำ ข้างทางหลวงชนบท บ้านหนองขามเหนือ ม.๑๐ [ 1 ก.ค. 2565 ]66
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ [ 1 ก.ค. 2565 ]65
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด [ 1 ก.ค. 2565 ]63
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองคลัง [ 1 ก.ค. 2565 ]61
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสูง [ 8 มิ.ย. 2565 ]90
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.โรงเรียนโนนสูงวิทยา [ 6 มิ.ย. 2565 ]95
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโพนสวาง [ 6 มิ.ย. 2565 ]75
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านสร้างมิ่ง [ 6 มิ.ย. 2565 ]79
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ [ 6 มิ.ย. 2565 ]74
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มและคลอรีน) [ 1 มิ.ย. 2565 ]92
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง [ 17 พ.ค. 2565 ]129
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง [ 17 พ.ค. 2565 ]82
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 17 พ.ค. 2565 ]79
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์/ควบคุมโรค [ 12 พ.ค. 2565 ]82
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย (นข 3848 กาฬสินธ์ุ) [ 10 พ.ค. 2565 ]89
64 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสูง [ 6 พ.ค. 2565 ]93
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 6 พ.ค. 2565 ]91
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธ์ุต้นไม้ราชพฤกษ์ (คูณ) [ 6 พ.ค. 2565 ]91
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 6 พ.ค. 2565 ]88
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว [ 6 พ.ค. 2565 ]89
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๔๔๗๙ กาฬสินธ์ุ [ 6 พ.ค. 2565 ]137
70 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูงเหนือ หมูที่ ๗ ตำบลโนนสูง [ 4 พ.ค. 2565 ]87
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ สายศาลากลางบ้าน [ 2 พ.ค. 2565 ]94
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) [ 22 เม.ย. 2565 ]107
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 22 เม.ย. 2565 ]97
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 22 เม.ย. 2565 ]103
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 22 เม.ย. 2565 ]95
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอกอฮอล์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]99
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]111
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุในการจัดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ [ 5 เม.ย. 2565 ]102
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บต-๙๕๗๙ กาฬสินธ์ุ [ 5 เม.ย. 2565 ]101
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]99
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 1 เม.ย. 2565 ]104
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 มี.ค. 2565 ]97
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 25 มี.ค. 2565 ]95
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมซับเมิร์สสูบน้ำและปั๊มน้ำหอยโข่ง [ 25 มี.ค. 2565 ]106
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๒ [ 24 มี.ค. 2565 ]135
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เขต ๑ [ 24 มี.ค. 2565 ]136
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บท ๕๕๗๓ กาฬสินธ์ุ) [ 11 มี.ค. 2565 ]136
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 8 มี.ค. 2565 ]133
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 8 มี.ค. 2565 ]133
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ หมายเลขทะเบียน นข-๓๘๔๘ กาฬสินธ์ุ [ 4 มี.ค. 2565 ]143
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๒-๔๔๖๗ กาฬสินธ์ุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๗ - ๐๐๐๑ [ 3 มี.ค. 2565 ]95
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) [ 28 ก.พ. 2565 ]132
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 28 ก.พ. 2565 ]87
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 28 ก.พ. 2565 ]89
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 28 ก.พ. 2565 ]85
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 17 ก.พ. 2565 ]94
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 17 ก.พ. 2565 ]92
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจราจร [ 17 ก.พ. 2565 ]91
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถขุดร่องดินปรับเกลี่ย/ฝังกลบขยะ [ 15 ก.พ. 2565 ]101
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๙๙ กาฬสินธ์ุ [ 15 ก.พ. 2565 ]92
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]88
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 13 ม.ค. 2565 ]109
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบันไดหอประปา บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ ๒ [ 13 ม.ค. 2565 ]105
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บต-๙๕๗๙ กาฬสินธ์ู [ 5 ม.ค. 2565 ]115
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และป้ายรณรงค์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ [ 27 ธ.ค. 2564 ]128
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๗๙ กาฬสินธ์ุ [ 23 ธ.ค. 2564 ]115
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 21 ธ.ค. 2564 ]115
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง [ 21 ธ.ค. 2564 ]117
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ [ 21 ธ.ค. 2564 ]117
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) [ 8 ธ.ค. 2564 ]129
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (สำนักปลัด) [ 7 ธ.ค. 2564 ]111
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมที่ดินก่อสร้างเทศบาลตำบลโนนสูง [ 3 ธ.ค. 2564 ]126
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 29 พ.ย. 2564 ]110
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๔ , ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๐) [ 25 พ.ย. 2564 ]111
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๐๘ , ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๑๙) [ 25 พ.ย. 2564 ]113
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 23 พ.ย. 2564 ]106
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 19 พ.ย. 2564 ]115
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๗๙ กาฬสินธ์ุ [ 19 พ.ย. 2564 ]123
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) [ 19 พ.ย. 2564 ]116
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดร่องดินปรับเกลี่ย/ฝังกลบขยะ [ 12 พ.ย. 2564 ]114
121 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ ๗ [ 9 พ.ย. 2564 ]128
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 9 พ.ย. 2564 ]122
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ปั๊มหอยโข่งและซัมเมิร์สสูบน้ำ [ 9 พ.ย. 2564 ]124
124 ประกาศขายทอดตลาดต้นไม้บริเวณบ่อขยะ เทศบาลตำบลโนนสูง [ 3 พ.ย. 2564 ]181
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าปูโต๊ะและผ้าสีมัดประดับ [ 2 พ.ย. 2564 ]156
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ๘๒-๘๐๙๙ กาฬสินธ์ุ [ 1 พ.ย. 2564 ]122
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 29 ต.ค. 2564 ]115
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 29 ต.ค. 2564 ]117
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 28 ต.ค. 2564 ]131
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัยเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ [ 25 ต.ค. 2564 ]127
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศสำนักปลัด) [ 25 ต.ค. 2564 ]127
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 19 ต.ค. 2564 ]116
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย [ 18 ต.ค. 2564 ]122
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถกระเช้า [ 12 ต.ค. 2564 ]112
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๘๒-๘๐๙๙ กาฬสินธ์ุ [ 12 ต.ค. 2564 ]164
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนเงิน-คำมะโฮ [ 27 ก.ย. 2564 ]142
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคสล. สายบ้านสร้างมิ่งใต้-บ้านผำ [ 27 ก.ย. 2564 ]127
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูง หมู่ ๕-สำนักสงฆ์หนองจิก [ 27 ก.ย. 2564 ]125
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางาม-คำปะโอ [ 27 ก.ย. 2564 ]124
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง [ 10 ก.ย. 2564 ]124
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา [ 10 ก.ย. 2564 ]131
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง [ 10 ก.ย. 2564 ]197
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีน [ 10 ก.ย. 2564 ]167
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 27 ส.ค. 2564 ]123
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า [ 27 ส.ค. 2564 ]123
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 ส.ค. 2564 ]122
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ [ 20 ส.ค. 2564 ]124
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 20 ส.ค. 2564 ]127
149 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 20 ส.ค. 2564 ]185
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นข้างบ้านพ่อวีระ ภูสีดิน(บ้านหนองขามเหนือ ม.๑๐) [ 18 ส.ค. 2564 ]185
151 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 18 ส.ค. 2564 ]127
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (การเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง [ 18 ส.ค. 2564 ]130
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา [ 18 ส.ค. 2564 ]190
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง [ 18 ส.ค. 2564 ]121
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัยเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ [ 17 ส.ค. 2564 ]122
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพันธ์ุพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร [ 17 ส.ค. 2564 ]168
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 16 ส.ค. 2564 ]126
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 9 ส.ค. 2564 ]125
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 6 ส.ค. 2564 ]121
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 6 ส.ค. 2564 ]130
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อสัญญาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 ส.ค. 2564 ]118
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ [ 30 ก.ค. 2564 ]118
163 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ค. 2564 ]135
164 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ค. 2564 ]129
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างวัดอุดมผลหนองไผ่ หมู่ ๑๑ [ 23 ก.ค. 2564 ]121
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรรางวีตื้น หมู่ ๕ [ 23 ก.ค. 2564 ]178
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พักและขยายผิวจราจรรางวีตื้น ม.๙ [ 23 ก.ค. 2564 ]125
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ [ 21 ก.ค. 2564 ]173
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง [ 19 ก.ค. 2564 ]124
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา (กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2564 ]127
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง (กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2564 ]136
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ 19 ก.ค. 2564 ]129
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14 ก.ค. 2564 ]135
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14 ก.ค. 2564 ]132
175 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]132
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 12 ก.ค. 2564 ]123
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 8 ก.ค. 2564 ]131
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 ก.ค. 2564 ]131
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บต ๙๕๗๙ กาฬสินธ์ุ) [ 8 ก.ค. 2564 ]146
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479 59 0010 [ 2 ก.ค. 2564 ]186
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 2 ก.ค. 2564 ]130
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ 1 ก.ค. 2564 ]134
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 1 ก.ค. 2564 ]131
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๕๘ ๐๐๐๙ [ 1 ก.ค. 2564 ]135
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 28 มิ.ย. 2564 ]135
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางาม-หนองปะโอ (ช่วงหน้าบ้านนายศรี) [ 24 มิ.ย. 2564 ]143
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านพ่อประทับ-หนองสองห้อง บ้านโนนสูง ม.๕ [ 24 มิ.ย. 2564 ]147
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเชื่อมโยงถนนคสล. เส้นรอบวัดหนองขามเหนือ ม.๑๐ [ 24 มิ.ย. 2564 ]139
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล [ 14 มิ.ย. 2564 ]133
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมระเกียรติ [ 14 มิ.ย. 2564 ]150
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหญ้าแฝก [ 14 มิ.ย. 2564 ]139
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) [ 11 มิ.ย. 2564 ]140
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 11 มิ.ย. 2564 ]140
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 มิ.ย. 2564 ]137
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง [ 11 มิ.ย. 2564 ]132
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหิน ๑ เบอร์ ๓/๔ [ 10 มิ.ย. 2564 ]138
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ขยายท่อเมนประปา) [ 10 มิ.ย. 2564 ]132
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดดิน/พร้อมกลบกลับ (ขยายท่อเมนประปา) [ 10 มิ.ย. 2564 ]138
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถปรับแต่งพื้นผิวดิน/พร้อมปรับเกลี่ย [ 10 มิ.ย. 2564 ]131
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถปรับแต่งพื้นผิวดิน/พร้อมปรับเกลี่ย [ 10 มิ.ย. 2564 ]129
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 8 มิ.ย. 2564 ]204
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ [ 7 มิ.ย. 2564 ]131
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) [ 7 มิ.ย. 2564 ]136
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) [ 7 มิ.ย. 2564 ]132
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 28 พ.ค. 2564 ]123
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 28 พ.ค. 2564 ]122
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ [ 27 พ.ค. 2564 ]178
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม่านสำหรับห้องผู้บริหาร [ 24 พ.ค. 2564 ]146
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายางชื่อผู้บริหาร [ 24 พ.ค. 2564 ]190
210 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา [ 18 พ.ค. 2564 ]177
211 จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขแมว [ 18 พ.ค. 2564 ]141
212 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๐๓๙ [ 17 พ.ค. 2564 ]142
213 จ้างเหมาซักผ้าปูโต๊ะและผ้าม่าน [ 17 พ.ค. 2564 ]171
214 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 พ.ค. 2564 ]138
215 จ้างทำป้ายไวนิล ปลูกตนไม้ [ 17 พ.ค. 2564 ]136
216 จัดซื้อพันธ์ุต้นไม้ราชพฤกษ์ (คูณ) [ 17 พ.ค. 2564 ]182
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]136
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) [ 28 เม.ย. 2564 ]188
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (บต ๙๕๗๙ กาฬสินธ์ุ) [ 27 เม.ย. 2564 ]139
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสูง หมู่ ๕,๗,๘,๙ [ 8 เม.ย. 2564 ]131
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 5 เม.ย. 2564 ]132
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข-๓๘๔๘ กาฬสินธ์ุ [ 31 มี.ค. 2564 ]198
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๒-๘๐๙๙ กาฬสินธ์ุ [ 31 มี.ค. 2564 ]151
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) [ 30 มี.ค. 2564 ]147
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 18 มี.ค. 2564 ]148
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดยุงลาย [ 18 มี.ค. 2564 ]154
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง [ 18 มี.ค. 2564 ]147
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง [ 15 มี.ค. 2564 ]153
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง [ 15 มี.ค. 2564 ]138
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 11 มี.ค. 2564 ]154
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด [ 5 มี.ค. 2564 ]168
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 5 มี.ค. 2564 ]163
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) [ 5 มี.ค. 2564 ]150
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว [ 5 มี.ค. 2564 ]147
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๑๙ (กองคลัง) [ 4 มี.ค. 2564 ]154
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ่อมแซมเครื่องปริ้นเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๕๘ ๐๐๐๘ (กองการศึกษา) [ 1 มี.ค. 2564 ]163
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๕๙ ๐๐๑๑ (กองสวัสดิการสังคม) [ 1 มี.ค. 2564 ]178
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง [ 1 มี.ค. 2564 ]148
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู [ 25 ก.พ. 2564 ]155
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 25 ก.พ. 2564 ]172
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงและนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง [ 24 ก.พ. 2564 ]159
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ [ 23 ก.พ. 2564 ]150
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ มอเตอไฟฟ้า [ 18 ก.พ. 2564 ]165
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 18 ก.พ. 2564 ]169
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 17 ก.พ. 2564 ]162
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์เด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง [ 16 ก.พ. 2564 ]155
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ (กองช่าง) [ 5 ก.พ. 2564 ]153
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 ก.พ. 2564 ]202
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๖๗ กาฬสินธุ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ [ 5 ก.พ. 2564 ]149
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 2 ก.พ. 2564 ]165
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 2 ก.พ. 2564 ]171
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ [ 24 ธ.ค. 2563 ]185
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) [ 21 ธ.ค. 2563 ]233
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บท ๕๕๗๓ กาฬสินธ์ุ [ 18 ธ.ค. 2563 ]257
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 17 ธ.ค. 2563 ]183
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 14 ธ.ค. 2563 ]181
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๗๙ กาฬสินธ์ุ [ 9 ธ.ค. 2563 ]235
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (บต-๙๕๗๙ กาฬสินธ์ุ) [ 2 ธ.ค. 2563 ]250
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับ ศพด. ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๓ แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2563 ]186
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับ สพฐ. ในเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๔ โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2563 ]196
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัยเข้าตรวจเช็คสภาพ [ 27 พ.ย. 2563 ]252
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 23 พ.ย. 2563 ]184
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 23 พ.ย. 2563 ]169
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ [ 13 พ.ย. 2563 ]224
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) [ 13 พ.ย. 2563 ]181
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (จุดสำนักปลัด) [ 13 พ.ย. 2563 ]239
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๘๐๙๙ กาฬสินธ์ุ) [ 4 พ.ย. 2563 ]237
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) [ 1 ต.ค. 2563 ]252
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองจิก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสูง [ 17 ก.ย. 2563 ]212
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 14 ก.ย. 2563 ]228
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) [ 14 ก.ย. 2563 ]189
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา [ 8 ก.ย. 2563 ]179
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง (กองการศึกษา) [ 8 ก.ย. 2563 ]188
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง (กองการศึกษา) [ 8 ก.ย. 2563 ]254
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 8 ก.ย. 2563 ]184
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา (กองช่าง) [ 28 ส.ค. 2563 ]186
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถกระเช้า 82-4467 กาฬสินธ์ุ [ 20 ส.ค. 2563 ]230
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัยเข้าตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง [ 18 ส.ค. 2563 ]114
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 17 ส.ค. 2563 ]116
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทียนพรรษา ชุดสังฆทาน ผ้าสบงและผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]192
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 17 ส.ค. 2563 ]187
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน [ 10 ส.ค. 2563 ]198
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการบริการกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) [ 29 ก.ค. 2563 ]200
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองสวัสดิการสังคม [ 29 ก.ค. 2563 ]194
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลำห้วยพนอม(ช่วงสะพานบ้านผำ) [ 21 ก.ค. 2563 ]195
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ข้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย (SME) [ 21 ก.ค. 2563 ]195
287 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]195
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา [ 13 ก.ค. 2563 ]183
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง [ 13 ก.ค. 2563 ]206
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง [ 13 ก.ค. 2563 ]194
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ [ 29 มิ.ย. 2563 ]192
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ [ 29 มิ.ย. 2563 ]197
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]206
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]219
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอมกรีตพร้อมวางท่อใหม่ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๔ (เส้นหน้าวัด-คลองชลประทาน) [ 18 มิ.ย. 2563 ]228
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ ๑๒ ซอยข้างบ้านพ่อดำรง [ 17 มิ.ย. 2563 ]210
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) [ 16 มิ.ย. 2563 ]112
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๑๑ สายบ้านพ่อประสิทธิ์ [ 16 มิ.ย. 2563 ]201
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสวาง หมู่ ๑๑ สายบ้านนายแมน [ 16 มิ.ย. 2563 ]206
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๔๔๖๗ กาฬสินธ์ุ [ 15 มิ.ย. 2563 ]215
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๙ สายดอนปู่ตา [ 10 มิ.ย. 2563 ]211
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ เส้นข้างลานตลาด [ 10 มิ.ย. 2563 ]201
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 10 มิ.ย. 2563 ]197
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. เส้นหลังวัดป่า(บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ ๘) [ 9 มิ.ย. 2563 ]237
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๙ สายศาลา SML [ 9 มิ.ย. 2563 ]194
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง บต - ๙๕๗๙ กาฬสินธ์ุ [ 5 มิ.ย. 2563 ]188
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างรถขุดฝังกลบขยะ/ขุดบ่อขยะ เทศบาลตำบลโนนสูง [ 19 พ.ค. 2563 ]275
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองจิก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสูง [ 21 เม.ย. 2563 ]199
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองประควร หมู่ที่ ๖ บ้านนางาม [ 21 เม.ย. 2563 ]250
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV [ 17 เม.ย. 2563 ]182
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุศูนย์บริการคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม) [ 17 เม.ย. 2563 ]105
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 16 เม.ย. 2563 ]194
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หน้ากากอนามัย สำนักปลัด [ 16 เม.ย. 2563 ]255
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณภูมิทางหน้าผาก เจลล์ล้างมือแอลกอฮอล์ สำนักปลัด [ 16 เม.ย. 2563 ]216
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถขุดดินและถมท่อ (กองช่าง) [ 26 มี.ค. 2563 ]254
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 26 มี.ค. 2563 ]197
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 25 มี.ค. 2563 ]202
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 25 มี.ค. 2563 ]202
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 25 มี.ค. 2563 ]193
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรับรอบคันคูหนองหมาไน(บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8) [ 18 มี.ค. 2563 ]201
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมถนนคอนกรีตสายสี่แยกโรงเรียนบ้านดอนเงิน [ 13 มี.ค. 2563 ]208
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองเทศบาลตำบลโนนสูง ปี 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]203
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 9 มี.ค. 2563 ]189
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ [ 9 มี.ค. 2563 ]192
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14 ก.พ. 2563 ]185
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพ่นยุงทรายอะเบท และสารเคมีในการกำจัดป้องกันไข้เลือดออก [ 12 ก.พ. 2563 ]200
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด [ 11 ก.พ. 2563 ]187
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 7 ก.พ. 2563 ]279
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 5 ก.พ. 2563 ]176
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องประชุม [ 4 ก.พ. 2563 ]208
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ปี ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]197
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถขุดดินและถมท่อ [ 3 ก.พ. 2563 ]200
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง ชุมชนการสู่พัฒนาท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมา [ 24 ม.ค. 2563 ]205
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถ พร้อมบำรุงรักษารถกระเช้า [ 24 ม.ค. 2563 ]215
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา [ 16 ม.ค. 2563 ]215
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ ของรางวัลสำหรับชุดการแสดง รางวัลการประกวดและรางวัลเกมการละเล่น ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 7 ม.ค. 2563 ]225
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งเวทีกลาง เต็นท์กองอำนวยการ เต็นท์เกมการละเล่นและเต็นท์นิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 7 ม.ค. 2563 ]285
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 7 ม.ค. 2563 ]279
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 7 ม.ค. 2563 ]222
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 7 ม.ค. 2563 ]190
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 24 ธ.ค. 2562 ]260
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 24 ธ.ค. 2562 ]228
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) [ 24 ธ.ค. 2562 ]342
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ เครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 24 ธ.ค. 2562 ]202
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางาม หมู่ ๖ [ 18 ธ.ค. 2562 ]282
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ทต.โนนสูง [ 18 ธ.ค. 2562 ]296
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) [ 18 ธ.ค. 2562 ]201
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนล้อยางรถบรรทุกน้ำ [ 16 ธ.ค. 2562 ]191
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล [ 2 ธ.ค. 2562 ]268
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 2 ธ.ค. 2562 ]203
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมเลเซอร์ (สำนักปลัด) [ 19 พ.ย. 2562 ]291
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 19 พ.ย. 2562 ]211
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 19 พ.ย. 2562 ]210
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-๓๘๔๘ กาฬสินธ์ุ (สำนักปลัด) [ 15 พ.ย. 2562 ]219
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองสวัสดิการสังคม [ 14 พ.ย. 2562 ]236
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ [ 13 พ.ย. 2562 ]206
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 7 พ.ย. 2562 ]218
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 7 พ.ย. 2562 ]234
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเวทีเครื่องเสียงและรถเครื่องเสียงแห่กระทง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๒ [ 7 พ.ย. 2562 ]296
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งเวทีกลาง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๒ [ 7 พ.ย. 2562 ]252
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งรถขวนแห่และนางนพมาศ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๒ [ 7 พ.ย. 2562 ]196
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระทง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๒ [ 7 พ.ย. 2562 ]217
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งกายนางนพมาศ ผู้ถือป้าย ถือพระบรมรูป ถือพานพุ่ม และนางรำในขบวนแห่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๒ [ 7 พ.ย. 2562 ]211
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2562 ]202
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ และขยายผิวจราจรรางวีตื้น บ้านโนนสูง หมู่ ๙ [ 1 พ.ย. 2562 ]209
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบลโนนสูง จำนวน ๔ แห่ง [ 30 ต.ค. 2562 ]195
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]193
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 29 ต.ค. 2562 ]196
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านนางาม หมู่ ๖ [ 21 ต.ค. 2562 ]253
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ [ 16 ต.ค. 2562 ]246
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านดอนเงิน หมู่ ๔ [ 16 ต.ค. 2562 ]204
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ ม.๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]212
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ ๑๒ [ 10 ต.ค. 2562 ]254
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ต.ค. 2562 ]219
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) [ 1 ต.ค. 2562 ]221
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) [ 1 ต.ค. 2562 ]229
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๑ สี่แยกกลางบ้านถึงสายรอบบ้าน [ 26 ก.ย. 2562 ]230
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง [ 26 ก.ย. 2562 ]261
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ [ 26 ก.ย. 2562 ]216
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ย. 2562 ]214
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๑๑ เริ่มจากสี่แยกกลางบ้านศาลา SML ถึงหน้าวัดอุดมผลหนองไผ่ (๒ ฝั่งทาง) [ 25 ก.ย. 2562 ]381
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อข้ามถนน คศล. หมู่ที่ ๕ ข้างบ้านนางเพ็ญศรี ,พ่อวิลัย [ 25 ก.ย. 2562 ]215
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ฝั่งทางทิศเหนือ - สามแยกรอบบ้าน) [ 23 ก.ย. 2562 ]204
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมคันคูหนองคำอิติง หมู่ที่ ๖ [ 18 ก.ย. 2562 ]214
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขุดร่องระบายน้ำจากหนองคำอิติง บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ [ 18 ก.ย. 2562 ]219
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสูง [ 18 ก.ย. 2562 ]203
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) [ 12 ก.ย. 2562 ]255
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา) [ 6 ก.ย. 2562 ]279
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) กองช่าง [ 4 ก.ย. 2562 ]221
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ 29 ส.ค. 2562 ]261
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) [ 29 ส.ค. 2562 ]230
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) กองการศึกษา [ 26 ส.ค. 2562 ]222
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ) กองการศึกษา [ 26 ส.ค. 2562 ]240
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (TN หมึก canon) สำนักปลัด [ 26 ส.ค. 2562 ]216
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถขุดร่องดินปรับเกลี่ย/ฝังกลบขยะ/เปิดป่าทำถนน (กองช่าง) [ 20 ส.ค. 2562 ]237
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) [ 20 ส.ค. 2562 ]255
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านสร้างมิ่ง หมู่ ๒ [ 16 ส.ค. 2562 ]223
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนสูง หมู่ ๕ [ 16 ส.ค. 2562 ]219
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง [ 16 ส.ค. 2562 ]214
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินย่อย เบอร์ ๑ พร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนเส้นข้้างศูนย์ EMS ภายในเทศบาลตำบลโนนสูง (กองช่าง) [ 14 ส.ค. 2562 ]256
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 9 ส.ค. 2562 ]232
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุศูนย์บริการคนพิการทั่วไป [ 9 ส.ค. 2562 ]234
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 7 ส.ค. 2562 ]216
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายดับเพลิงและข้อต่อหัวฉีดดับเพลิง (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) [ 2 ส.ค. 2562 ]266
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) [ 2 ส.ค. 2562 ]221
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 30 ก.ค. 2562 ]212
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมถนนคอนกรีตเส้นทางบ้านสร้างมิ่ง - ดอนเงิน ม.4 (กองช่าง) [ 30 ก.ค. 2562 ]111
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมถนน คศล.บ้านสร้างมิ่งใต้ ม.12 (กองช่าง) [ 30 ก.ค. 2562 ]266
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 30 ก.ค. 2562 ]206
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างต่อสัญญาค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเทศบาลตำบลโนนสูง (สำนักปลัด) [ 30 ก.ค. 2562 ]214
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 23 ก.ค. 2562 ]219
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ ๗ (สุดซอย) [ 10 ก.ค. 2562 ]196
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ ๗ (ศาลากลางบ้าน) [ 10 ก.ค. 2562 ]224
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ก.ค. 2562 ]237
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) [ 9 ก.ค. 2562 ]263
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) [ 9 ก.ค. 2562 ]189
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคา่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 27 มิ.ย. 2562 ]185
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยใหญ่ (ช่วงที่นานายประยุทธ ภูเด่นผา) หมู่ที่ ๑๑ [ 25 มิ.ย. 2562 ]202
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ และจัดเตรียมสนามกีฬาการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล สร้างความสัมพันธ์และต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 มิ.ย. 2562 ]181
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล สร้างความสัมพันธ์และต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 มิ.ย. 2562 ]238
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล สร้างความสัมพันธ์และต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 มิ.ย. 2562 ]182
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 18 มิ.ย. 2562 ]174
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 18 มิ.ย. 2562 ]216
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๗๙ กาฬสินธ์ุ) [ 18 มิ.ย. 2562 ]154
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนถนน คศล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2562 ]175
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง นข-3848 กาฬสินธ์ุ [ 11 มิ.ย. 2562 ]155
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 มิ.ย. 2562 ]178
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 30 พ.ค. 2562 ]162
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอนกรีตเพื่อปรับปรุงถนน คศล.บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ ๘ [ 30 พ.ค. 2562 ]154
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่่่ ๑๐ [ 23 พ.ค. 2562 ]153
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๔ โรงเรียน [ 21 พ.ค. 2562 ]157
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๓ ศูนย์ [ 21 พ.ค. 2562 ]171
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 14 พ.ค. 2562 ]151
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา [ 14 พ.ค. 2562 ]155
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดสว่างโนนสูงจากบ้านนางเพ็ญศรี ภูกองไชย-บ้านนางหอมจันทร์ ภูหนุภักดิ์ บ้านโนนสูง หมูที่ 9 [ 8 พ.ค. 2562 ]177
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ ๑๒ [ 8 พ.ค. 2562 ]180
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ 6 สายหน้าวัด-บ้านแม่ดวงจันทร์ [ 8 พ.ค. 2562 ]164
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ที่ 12 สายข้าง SML - หนองสิม [ 8 พ.ค. 2562 ]151
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๗ รายการ [ 2 พ.ค. 2562 ]176
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล [ 29 เม.ย. 2562 ]226
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานผ้าประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 24 เม.ย. 2562 ]167
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งานพระราฃพิธีบรมราชาภิเษก [ 24 เม.ย. 2562 ]209
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง [ 23 เม.ย. 2562 ]156
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ [ 23 เม.ย. 2562 ]250
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๓๙ รายการ [ 17 เม.ย. 2562 ]178
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ [ 10 เม.ย. 2562 ]176
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 25 มี.ค. 2562 ]190
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องตามโครงการโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขแมว ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 มี.ค. 2562 ]252
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถขุดร่องดินปรับเกลี่ย/ฝังกลบขยะ [ 21 มี.ค. 2562 ]178
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลโนนสูง [ 21 มี.ค. 2562 ]187
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 20 ถัง [ 18 มี.ค. 2562 ]348
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงถังฉีดน้ำดับเพลิงพลาสติกพร้อมก้านสูบ จำนวน 6 ถัง [ 18 มี.ค. 2562 ]188
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง [ 7 มี.ค. 2562 ]169
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ [ 4 มี.ค. 2562 ]169
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ [ 4 มี.ค. 2562 ]173
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ [ 1 มี.ค. 2562 ]220
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง [ 22 ก.พ. 2562 ]131
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ [ 22 ก.พ. 2562 ]141
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงครัวเรือนสีขาวแบบสะบัดปลิวพร้อมก้าน [ 20 ก.พ. 2562 ]152
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง) [ 14 ก.พ. 2562 ]156
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 14 ม.ค. 2562 ]153
462 จ้างเหมาวางท่อเมนต์น้ำประปา(สายนอกบ้านไปบ้านคุณสากล ภูลายยาว)บ้านสร้างมิ่งใต้ ม.12 [ 11 ธ.ค. 2561 ]222
463 จ้างปรับปรุงขยายเขตประปา ถนนสายบ้านโนนสูง-บ้านดอนขี [ 11 ธ.ค. 2561 ]210
464 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังคันคูห้วยสายไหม (ช่วงที่นานายทองหลาย 2 ฝั่ง) บ้านนางาม หมู่ที่ 6 [ 29 ต.ค. 2561 ]180
465 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางาม-คำปะโอ (ช่วงร่องห้วยที่นาพ่อทวี 2 ฝั่ง) บ้านนางฃาม หมู่ที่ 6 [ 29 ต.ค. 2561 ]167
466 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 29 ต.ค. 2561 ]185
467 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (คันคูห้วยแดง) ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 29 ต.ค. 2561 ]164
468 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 28 ก.ย. 2561 ]173
469 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายกระบาก-หนองจาน ตำบลโนนสูง อำเภอยาฃตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 28 ก.ย. 2561 ]245
470 โครงการขุดร่องดิน/พร้อมลงท่อระบายน้ำ หลังตลาด บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ย. 2561 ]232
471 โครงการปรับเกลี่ยขยะพร้อมฝังกลบ/ขุดร่องดิน ที่ทิ้งขยะตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ [ 18 ก.ย. 2561 ]179
472 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองจาน-ดอนเงิน ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ [ 11 ก.ย. 2561 ]187
473 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ [ 27 ส.ค. 2561 ]156
474 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและวางท่อระบายน้ำข้างบล็อค (ช่วงที่นานางยอด แสงพระจันทร์) ลำห้วยสายไหม หมุ่ที่ 6 [ 20 มิ.ย. 2561 ]154
475 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและวางท่อระบายน้ำข้างบล็อค(ช่วงที่นานายทองหลาย เหมกุล) ลำห้วยสายไหม บ้านนางาม หมู่ที่6 [ 20 มิ.ย. 2561 ]180
476 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายลำห้วยสายไหมหมู่ที่ 6(ช่วงที่นานางยอด แสงพระจันทร์) [ 20 มิ.ย. 2561 ]163
477 จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6ตัน 6ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) [ 10 เม.ย. 2561 ]198
478 จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดหนองขามเหนือ หมู่ที่10 (ช่วงที่นานายนิรันด์ พุธไธสงค์) [ 28 ก.พ. 2561 ]187
479 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6ล้อ 6 ตัน [ 18 ม.ค. 2561 ]288
480 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปปช.07 [ 27 ธ.ค. 2560 ]214
481 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมผิวจราจรรางวีตื้น เริ่มจากศาลากลางบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 7 -บ้านนายนิพนธ์ โคตรโสภา [ 6 ก.ย. 2560 ]285
482 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเชื่อมต่อบ้านดอนเงิน-บ้านหนองจาน [ 1 ก.ย. 2560 ]302
483 ก่อสร้างสนามกีฬากลางประจำตำบลโนนสูง [ 1 ก.ย. 2560 ]203
484 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบวัดหนองขามเหนือ (ต่อสายเดิม) บ้านหนองขามเหนือ ม.10 [ 1 ก.ย. 2560 ]333
485 ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร สายเรียบสำห้วยสีดาช่วงที่นา อ.ประสิทธิ์ ปากแก้ว -ที่นานายเคนดี ดีรักษา บ้านหนองไผ่ ม.3 บ้านโพนสวาง ม.11 [ 1 ก.ย. 2560 ]328
486 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายดงหลุบเลา-ดงหลุบจาน บ้านโนนสูง ม.8 [ 1 ก.ย. 2560 ]207
487 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อกักน้ำและเสริมผิวจราจรรางวีตื้น เริ่มจากสี่แยกข้างวัดบ้านนางาม (ฝั่งตะวันตก)-หนองนางควร บ้านนางาม ม.6 [ 1 ก.ย. 2560 ]185
488 ก่อสร้างรางระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมขยายผิวจราจรรางวีตื้น เริ่มจากบ้านนางสงค์เมือง อุ่นทะยา -บ้านนายฤทธิ์ที ภูแช่มโชติ บ้านโนนสูง ม.5 [ 1 ก.ย. 2560 ]182
489 ก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดสว่างโนนสูง ม.9 [ 1 ก.ย. 2560 ]215
490 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมขยายผิวจราจรรางวีตื้น เริ่มจากหน้าบ้านพ่อนายสุพรน์ - ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสูง บ้านโนนสูงเหนือ ม.7 [ 1 ก.ย. 2560 ]194
491 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านพ่อสุทัศน์ บ้านโนนสูง ม.5 [ 1 ก.ย. 2560 ]204
492 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมผิวขยายผิวจราจรรางวีตื้น เริ่มจากหน้าบ้านพ่อสุทัศน์-หน้าบ้านแม่คำจันทร์ บ้านโนสสูง ม.5 [ 1 ก.ย. 2560 ]199
493 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบดอนปู่ตาโนนสูง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 9 [ 16 ส.ค. 2560 ]231
494 จ้างเหมาขุดร่องดิน/พร้อมฝังกลบขยะ บ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 10 ส.ค. 2560 ]280
495 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สายไปที่นานายสมนึก เกษหนอ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2560 ]264
496 ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ คสล.ภายในสำนักงานเทสบาลตำบลโนนสูง [ 14 มิ.ย. 2560 ]198
497 ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1 หลัง บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2560 ]207
498 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรซอยร่วมใจพัฒนา เริ่มจากทางหลวงชนบทสายกระบากดอนลำดอน-ถึงบ้านนางกฤษณา ไชยนาค บเนโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 7 [ 12 มิ.ย. 2560 ]239
499 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำสายถนนสมานมิตรเริ่มจากบ้านนางพิกุล บริบูรณ์-ซอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง (พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง)บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ 9 [ 12 มิ.ย. 2560 ]229
500 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำสายถนนประชาชื่น(พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง)บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 4 บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 2 [ 12 มิ.ย. 2560 ]212
501 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบห้วยสายไหม บ้านนางาม หมู่ที่ 6 [ 7 มิ.ย. 2560 ]186
502 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1 หลัง บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 2 [ 7 มิ.ย. 2560 ]251
503 โครงการลงลูกรังถนน สายเรียบห้วยสีดา ช่วงสะพานโนนสูง-สร้างมิ่ง ไปทางทิศใต้ ช่วงที่นานายสุดใจ บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 2 [ 7 มิ.ย. 2560 ]214
504 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จากหนองสองห้อง-สถานที่ผลิตน้ำประปา ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 22 มี.ค. 2560 ]261
505 โครงการปรับปรุงทางน้ำออกหนองแวง บ้านนางาม หมู่ที่ 6 [ 22 มี.ค. 2560 ]209
506 โครงการลงหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่นรอบหนองสองห้อง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5,9 [ 22 มี.ค. 2560 ]183
507 โครงการปรับปรุงลงลูกรังข้างถนนหนองแวง บ้านนางาม หมู่ที่ 6 [ 15 มี.ค. 2560 ]187
508 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายที่ไร่นานายมนูญ ภูจอมจิตร บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 7 [ 27 ก.พ. 2560 ]204
509 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ)ห้วยสายไหมช่วง ที่นานายทองหลาย เหมกุล บ้านนางาม ม.6 [ 27 ก.พ. 2560 ]172
510 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ)ห้วยสายไหมช่วง ที่นานางยอด แสงพระจันทร์ บ้านนางาม ม.6 [ 27 ก.พ. 2560 ]196
511 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ)ห้วยสายไหมช่วงที่นานายคำนึง โชคศิริ บ้านนางาม ม.6 [ 27 ก.พ. 2560 ]187
512 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ)ห้วยสายไหมช่วงที่นานายคำนึง โชคศิริ บ้านนางาม ม.6 [ 27 ก.พ. 2560 ]289
513 ััีั่้ื่โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ)ห้วยสายไหมช่วงที่นานายคำนึง โชคศิริ ม.6 [ 26 ก.พ. 2560 ]169
514 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ สูบจ่ายตรง พร้อมวางท่อส่งน้ำ ยาว 1,750 เมตร [ 9 ม.ค. 2560 ]205
515 สอบราคาโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส (ข้างวัดป่าวังโพธื์ ถนนสายนางาม - คำปะโอ บ้านนางาม หมู่ที่ 6 [ 9 ม.ค. 2560 ]255
516 สอบราคาโครงการขุดลอกหนองสิม บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 [ 9 ม.ค. 2560 ]230
517 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกค์ประสงค์ คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 23 ธ.ค. 2559 ]265