เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ก.พ. 2566 ]36
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2565 ]33
3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2565 ]44
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2565 ]33
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 18 ม.ค. 2565 ]151
6 ประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2564 ]112
7 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาจรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 [ 15 ก.พ. 2564 ]303
8 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 12 ก.พ. 2564 ]309
9 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]308
10 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2564 ]305