เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สาสน์จากนายกเทศมนตรี

สารจากนายก

                   "เทศบาล" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน"  อย่างแท้จริง  ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาและสรรค์สร้างความเจริญมาสู่ประชาชนท้องถิ่น

                    กระผมต้องขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้อง ชาวตำบลโนนสูงทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กระผมพร้อมคณะฯเป็นตัวแทนเข้ามาบริหารงานให้กับตำบลโนนสูงอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งกระผมและคณะฯมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตำบลโนนสูงให้เป็นบ้านเมืองที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ทั้งนี้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา กระผมได้พบเจอกับปัญหาหลายๆ ด้าน แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาด้วยความร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน  ทั้งจากพี่น้องในตำบลทั้ง 12 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และยังรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนสูงทุกท่าน  ทำให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ด้วยดี  ซึ่งกระผมเน้น  "การมีส่วนร่วม" ในการทำงานของทุกฝ่าย  จึงทำให้งานพัฒนาที่ออกมาดียิ่งขึ้นและประสบผลสำเร็จ  ส่งผลให้กระผมและคณะฯมีกำลังใจในการทำงาน  และมีความภาคภูมิใจที่ทุกคนให้โอกาสกระผมและคณะฯเข้ามาบริหารอีกครั้ง  กระผมขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ตำบลโนนสูงให้เจริญอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

                   กระผมในนามของเทศบาลตำบลโนนสูง  ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย  จงช่วยดลบันดาลให้พ่อ  แม่  พี่น้อง  ชาวตำบลโนนสูงทุกท่านประสบพบแต่ความสุข  ความเจริญ  คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

 

 

 

                                                                                          นายเตียง  ภูพลผัน

                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง