เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโนนสูง

โนนสูงเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  โอบอ้อมอารี  มีน้ำใจ 
สังคมใฝ่เรียนรู้   สาธารณูปโภคครบครัน  สร้างสรรค์พัฒนา  เพื่อชาวประชาเป็นสุข


พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่    สร้างเมืองน่าอยู่  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  สมดุลและยั่งยืน  โดยดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่    ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริม  มรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การศึกษาแบบบูรณาการ

พันธกิจที่    สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพัฒนาการกีฬา

พันธกิจที่    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลตำบลโนนสูงควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่    พัฒนาประสิทธิภาพ  เพิ่มบทบาทของเทศบาลด้านสังคมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง  การบริหาร  และการปกครอง  ให้กับประชาชน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในเทศบาล