เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางด้านการศึกษา

          1.  โรงเรียนในระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนของรัฐบาลทั้งหมดดังนี้

                   -  ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  1, 2, 4 และหมู่ 12

                   -  ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา     ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  6

                   -  ร.ร.โนนสูงวิทยา                  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7

                   -  ร.ร.หนองไผ่รัฐบำรุง              ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  3,  10  และ  หมู่  11

          2.  โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน  คือ

                   -  ร.ร.โนนสูงพิทยาคม  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7  สังกัด  สพม. 24

          3.  มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      สุขศาลาประจำหมู่บ้าน

          4.  มีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน     จำนวน  1  แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่ที่ รพสต.โนนสูง

          5.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน      จำนวน  2  แห่ง

          6.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเทศบาล     จำนวน  1  แห่ง

สภาพทางด้านศาสนา

          มีวัด  จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้

                   -  วัดสว่างโพธิ์ศรีหนองจาน        อยู่ในเขตหมู่ที่  1

                   -  วัดบูรพาสร้างมิ่ง                  อยู่ในเขตหมู่ที่  2,12

                   -  วัดอุดรมีชัย                       อยู่ในเขตหมู่ที่  4

                   -  วัดป่าหนองจิก                    อยู่ในเขตหมู่ที่  5

                   -  วัดสว่างวารีบ้านนางาม          อยู่ในเขตหมู่ที่  6

                   -  วัดป่าโนนสูงใต้                   อยู่ในเขตหมู่ที่  8

                   -  วัดสว่างโนนสูง                             อยู่ในเขตหมู่ที่  5,7,9

                   -  วัดอุดมผลหนองไผ่               อยู่ในเขตหมู่ที่  3,10,11

                   - วัดป่าหนองขามเหนือ             อยู่ในเขตหมู่ที่  10

           มีสำนักสงฆ์  จำนวน  2 แห่ง ดังนี้

                   -  สำนักสงฆ์วังโพธิ์

                   -  สำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์

 

สถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

                             -  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง           ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7

                             -  ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนสูง            ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  5

                             -  สถานีตำรวจภูธรตำบลโนนสูง             ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  5


สภาพทางสังคม

          สภาพสังคมและวัฒนธรรมตำบลโนนสูง  มีลักษณะเหมือนสังคมชนบททั่วไปของชาวอีสาน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ลักษณะครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่  มีวิถีในการดำเนินชีวิตชีวิตแบบเรียบง่ายรักสงบ  มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบพี่น้องในเครือญาติ  ยังมีความนับถือผู้อาวุโส  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีจิตใจโอบอ้อมอารี  นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก 

มีวัดภายในตำบล  จำนวน  9  แห่ง  สำนักสงฆ์  2  แห่ง  ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ  ในขณะเดียวกันยังมีชาวบ้านบางส่วนยังมีความเชื่อเรื่องการนับถือผี  และมีการรักษาอาการต่างๆโดยหมอลำทรงมีลักษณะคล้ายกับผีฟ้า  ซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงให้หายขาดได้  นอกจากนี้ชุมชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำตลอดทั้ง  12 เดือน เรียกว่า ฮีต 12 ซึ่งคำว่า  ฮีต  นั้นมาจากคำว่าจารีต  เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร  เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาตลอดทั้ง  12  เดือน  ใน 1 ปี  ได้แก่ 

บุญเข้ากรรม  บุญคูนลาน  บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด  บุญสงกานต์หรือบุญสรงน้ำ  บุญบั้งไฟ  บุญซำฮะ 

บุญเข้าพรรษา  บุญข้าวประดับดิน  บุญข้าวสาก  บุญออกพรรษา  บุญกฐิน  ซึ่งประเพณีดังกล่าวส่งผลให้ชาวตำบลโนนสูงร่วมทำกิจกรรมของชุมชนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี  และความรักความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติ  คือ  คอง  14  ซึ่งมาจาก คำว่า ครองธรรม หรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีเพื่อความสงบสุขร่มเย็น