เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

                             อาชีพการเกษตร           ๘๐  %

                             อาชีพรับจ้าง               ๑๖  %

                             อาชีพรับราชการ             %

          ในอดีตชาวบ้านโนนสูงส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำจากธรรมชาติ บ้านเรือนจะเลือกทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร อยู่ใกล้แหล่งน้ำและป่าโคก ต่อมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้ระบบการตลาดเข้ามาส่งผลให้การทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งชาวบ้านโนนสูงได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยมีการพัฒนาทางด้านอาชีพเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำอาชีพหลักโดยแยกได้ดังนี้

          1. ด้านเกษตรกรรม    ประชากรปลูกข้าว , ปลูกอ้อย , ปลูกมันสำประหลัง , ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วลิสง , พืชผักสวนครัว , ยูคาลิปตัส  ปลูกยางพารา  เป็นต้น

          2. ด้านปศุสัตว์  ประชากรมีการเลี้ยง  โค , กระบือ , ไก่ , เป็ด , สุกร

          3. ด้านการพาณิชย์  มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  ร้านอาหาร  ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  โรงสีข้าว  ร้านขายของชำ  อู่ซ่อมรถ  เป็นต้น

                   4. รับราชการ

          4.ด้านอื่น ๆ / อาชีพเสริม เช่น ประชากรประกอบอาชีพเพาะทำเห็ดโรงเรือน  รับจ้างทั่วไป ฯลฯ