เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นางสุจิตรา สาระฆัง  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   เบอร์โทรศัพท์ 093-0902378
 
     
 

 นางสาวพิศพร ภูครองตา

 นายธนวัฒน์  ภูกองไชย
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 เบอร์โทรศัพท์ 098-1049538
เบอร์โทรศัพท์ 088-7836026
 

        
นางปภาดา  พละมาตย์
นางสาวอัจฉรา  รุ่มรวย
นายธนาวุธ  ไชยสีหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน คนงาน  คนงาน
เบอร์โทรศัพท์ 097-3216229 เบอร์โทรศัพท์ 093-4352694
 เบอร์โทรศัพท์ 095-4857410