เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นางสุจิตรา สาระฆัง  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   เบอร์โทรศัพท์ 093-0902378
 
     
 

 นางสาวพิศพร ภูครองตา

 นายธนวัฒน์  ภูกองไชย
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 เบอร์โทรศัพท์ 098-1049538
เบอร์โทรศัพท์ 088-7836026
 

 
 
 
      
 นางสาวศศิธร  พลเพ็ง
นางปภาดา  พละมาตย์
 นางสาวอรอุมา  ภูชมศรี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 088-3349230
เบอร์โทรศัพท์ 097-3216229
เบอร์โทรศัพท์ 083-2396394