เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นางสาวประครอง สาระฆัง
 
  ปลัดเทศบาล
 
  เบอร์โทรศัพท์ 088-3065134
 

นางสาวรพีพร  แสงตะวัน


นักวิชาการตรวจสอบภายใน


เบอร์โทรศัพท์ 065-3356178
 
 
  นายสุภัทร เพิ่มสิน
 
  รองปลัดเทศบาล  
  เบอร์โทรศัพท์ 061-4142356
 
   
นางเดือนฉาย  ภูจำปา
นางกุหลาบ ภูอ่าง
นางสุจิตรา  สาระฆัง
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 089-2747657
เบอร์โทรศัพท์ 089-2792207
เบอร์โทรศัพท์ 093-0902378
 
นางสุภาวดี  ทรงเดชกล้า
นายวินิช  ตาบุดดา
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 เบอร์โทรศัพท์ 099-2919592
เบอร์โทรศัพท์ 087-9487283