เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นางสาวประครอง สาระฆัง
 
  ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
  เบอร์โทรศัพท์ 088-3065134
 
 
 
  นายสุภัทร เพิ่มสิน
 
  รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
 
  เบอร์โทรศัพท์ 061-4142356
 
 

นางสุภาวดี  ทรงเดชกล้า นางเดือนฉาย  ภูจำปา ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
เบอร์โทรศัพท์ 099-2919592 เบอร์โทรศัพท์ 089-2747657
เบอร์โทรศัพท์ -
 
นางกุหลาบ  ภูอ่าง
นางสุจิตรา  สาระฆัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

 เบอร์โทรศัพท์ 089-2792207 เบอร์โทรศัพท์ 093-0902378