เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

          เทศบาลตำบลโนนสูง  เป็นเขตการปกครองของอำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลยางตลาด อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ  ๓8 กิโลเมตร  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้านได้แก่  หมู่ที่    บ้านหนองจาน  หมู่ที่    บ้านสร้างมิ่ง  หมู่ที่    บ้านหนองไผ่  หมู่ที่    บ้านดอนเงิน  หมู่ที่    บ้านโนนสูง  หมู่ที่    บ้านนางาม  หมู่ที่    บ้านโนนสูงเหนือ  หมู่ที่    บ้านโนนสูงใต้  หมู่ที่    บ้านโนนสูงใหม่  หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองขามเหนือ  หมู่ที่  ๑๑  บ้านโพนสวาง  หมู่ที่  ๑๒   บ้านสร้างมิ่งใต้  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงใกล้เคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   เขตเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้  อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   เขตเทศบาลตำบลอิตื้อ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้             ติดต่อกับ   เขตเทศบาลตำบลหัวนาคำ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สภาพภูมิอากาศ

          เทศบาลตำบลโนนสูง  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  มี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน                     เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม     ถึง    เดือนพฤษภาคม     อากาศร้อนจัด   

ฤดูฝน                      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน   ถึง    เดือนตุลาคม        มีฝนตกชุกเป็นบาง ช่วงและฝนทิ้งช่วงบางฤดู

ฤดูหนาว                   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือนกุมภาพันธ์      อากาศหนาว

 

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ         มีจำนวน          ๓๒      แหล่ง     ดังนี้

คลอง                       จำนวน                    สาย     คือ  คลองวังลิ้นฟ้า

ฝาย                        จำนวน           ๑๐      แหล่ง

บ่อน้ำตื้น                   จำนวน           ๑๐      แหล่ง

หนองน้ำสาธารณะ        จำนวน           ๑๑      แหล่ง  

ลำห้วย                     จำนวน             7      สาย

 

จำนวนประชากร

          เทศบาลตำบลโนนสูง  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  จำนวน ๗,7๒๗  คน  แยกเป็นชาย  จำนวน  ๓,๗๙๐  คน  หญิง  จำนวน  ๓,๙๓๗  คน มีครัวเรือนในความรับผิดชอบทั้งหมด  2,079 ครัวเรือน