เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว


วัดบ่อน้ำทิพย์

วัดอุดมผลหนองไผ่
วัดสว่างโนนสูง

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายคำนึง  โชคศิริ