เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
 
   
  นางกุหลาบ  ภูอ่าง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   เบอร์โทรศัพท์ 089-2792207
 
     
  นางสาวนิตยา  สีเอี่ยม  
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
  เบอร์โทรศัพท์ 093-3243009
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง  
     
     
 นางสาวสุภานี  สร้อยคำ    
นางลำออน  สระกาง 
นางสาวพรนภา  พรพนม 
ครู คศ.2 รักษาการหัวหน้า
ครู คศ.2 รักษาการหัวหน้า
ครู คศ.2 รักษาการหัวหน้า
ศพด.โรงเรียนโนนสูงวิทยา ศพด.บ้านโพนสวาง ศพด.บ้านสร้างมิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 081-0573690
เบอร์โทรศัพท์ 096-8097958
เบอร์โทรศัพท์ 087-2244974

 
นางเพชรชรินทร์  บุญหล้า นางสาวสุวคนธ์  แสงจันทร์ 
นางงามจิตร รักษาชนม์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ครู คศ.2
ผู้ดูแลเด็ก  
 เบอร์โทรศัพท์ 089-9847886 เบอร์โทรศัพท์ 081-2631527
เบอร์โทรศัพท์ 090-9635275

 
   
 นางสาวอภัสนันต์ เดชยศดี นางรัชนี  สอนไตรแก้ว  นางสาวสิรินาฏ  ไชยสีหา
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 ผู้ดูแลเด็ก
 เบอร์โทรศัพท์ 082-8486961  เบอร์โทรศัพท์ 086-0462731
 เบอร์โทรศัพท์ 085-2259607


 

 นางสาวขวัญสุดา ศรีสถิตย์
 

 พนักงานจ้างทั่วไป  

เบอร์โทรศัพท์ 080-3104212