เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
 
   
  นางกุหลาบ  ภูอ่าง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   เบอร์โทรศัพท์ 089-2792207
 
     
  นางสาวนิตยา  สีเอี่ยม  
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
  เบอร์โทรศัพท์ 093-3243009
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง  
     
 นางสาวสุภานี  สร้อยคำ    
นางสาวสุวคนธ์  แสงจันทร์ 
นางสาวพรนภา  พรพนม 
ครู คศ.3 รักษาการหัวหน้า
ครู คศ.2 รักษาการหัวหน้า
ครู คศ.2 รักษาการหัวหน้า
ศพด.โรงเรียนโนนสูงวิทยา ศพด.บ้านโพนสวาง ศพด.บ้านสร้างมิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ 081-0573690 เบอร์โทรศัพท์ 081-2631527 เบอร์โทรศัพท์ 087-2244974
 
 
   เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
 
 
 
นางเพชรชรินทร์  บุญหล้า
นางรัชนี  สอนไตรแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 เบอร์โทรศัพท์ 089-9847886
เบอร์โทรศัพท์ 086-0462731นางงามจิตร  รักษาชนม์
นางสาวสิรินาฏ  ไชยสีหา นางสาวสุพัตรา  มาพล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ 090-9635275 เบอร์โทรศัพท์ 085-2259607  เบอร์โทรศัพท์ 096-7394667
 
 
นางลำออน  สระกาง  
 นางสาวขวัญสุดา ศรีสถิตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
  คนงาน
เบอร์โทรศัพท์ 096-8097958  
 เบอร์โทรศัพท์ 080-3104212