เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองช่าง


 


  นายจรวย  จี๋คำ  

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 093-7144569


 
 
  นักจัดการงานช่าง  
  โทร.  
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
นางสาวปวีณา  นาทันเลิศ
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    โทร. 088-9828264
   
 นายเศรษฐศักดิ์  ภูเต้าทอง
 นายกิตติพันธ์  บุโคตร 
นายสุพจน์  นิตยาชิต
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
 คนงานประจำรถขยะ พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ 088-5754283
 เบอร์โทรศัพท์ 087-9415797 เบอร์โทรศัพท์ 092-5746041
 
 
 
  นายรณชัย  ภูกองไชย
นายศุภชัย  ภูเด่นผา
  นายมงคล  ภูุพันนา
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงานประจำรถขยะ
 เบอร์โทรศัพท์ 093-5151434  เบอร์โทรศัพท์ 093-7461768
 เบอร์โทรศัพท์ -

   
 นายมนู  สีหาเทพ
นายประวิทย์  ศรีคงเพ็ชร

 คนงานประจำรถขยะ พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 เบอร์โทรศัพท์ -
 เบอร์โทรศัพท์ -