เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายวานิช  ตาบุดดา
 
 
 ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 087-9487283
 
   
   
 
 
       นางสาวปวีณา  นาทันเลิศ
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ 088-9828264

 
   
   
 นายเศรษฐศักดิ์  ภูเต้าทอง
 นายกิตติพันธ์  บุโคตร 
นายสุพจน์  นิตยาชิต
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ 088-5754283
 เบอร์โทรศัพท์ 087-9415797 เบอร์โทรศัพท์ 092-5746041
 
 
 
  นายรณชัย  ภูกองไชย
นายศุภชัย  ภูเด่นผา
  นายมงคล  ภูุพันนา
 พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานขับรถขยะ
 พนักงานประจำรถขยะ
 เบอร์โทรศัพท์ 093-5151434  เบอร์โทรศัพท์ 093-7461768
 เบอร์โทรศัพท์ -


 
 นายมนู  สีหาเทพ
นายกิติพันธ์  บุโคตร
 นายณัฐพล  สุริสาร
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 เบอร์โทรศัพท์ -
 เบอร์โทรศัพท์ -
 เบอร์โทรศัพท์ -