เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองคลัง

   
 
   นางเดือนฉาย ภูจำปา  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

เบอร์โทรศัพท์ 089-2747657

   
นางสาวเอมอร  ภูกาสอน
 นายชัชวาลย์  นามบ้านเหล่า นางวาสนา ภูยาทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 095-6590010
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 095-6711049

เบอร์โทรศัพท์ 081-2631232
     
นางละอองแก้ว  เสนภูงา นางสาวอัจฉรา  นนทวงศ์ นางสาวปวรา  อุ่นทะยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 089-5695694
เบอร์โทรศัพท์ 083-3428886
เบอร์โทรศัพท์ 080-8435783
   
นางสาวสุนันทา  ศรีแก้ว นายประวิทย์  ศรีคงเพชร
 นางวิไลลักษณ์  ยาสา
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 
 พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 095-1780901
เบอร์โทรศัพท์ 097-0325159
เบอร์โทรศัพท์ -
 


 
นายจำเริญ  ภูครองทุ่ง


พนักงานจ้างทั่วไป

   เบอร์โทรศัพท์ 081-6480737