เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
กองคลัง

   
 
   นางเดือนฉาย ภูจำปา  
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

เบอร์โทรศัพท์ 089-2747657

 
นางสาวณัฐชยา  ภูโทถ้ำ
 นายชัชวาลย์  นามบ้านเหล่า นางวาสนา ภูยาทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 095-6590010
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 096-2428539

เบอร์โทรศัพท์ 081-2631232
 
นางสาวละอองแก้ว  สุริสาร
นางสาวบุญธิพร  ภูจอมแก้ว
นางสาวปวรา  อุ่นทะยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 089-5695694
เบอร์โทรศัพท์ 083-3428886
เบอร์โทรศัพท์ 080-8435783
 
นางสาวอรอุมา  ภูชมศรี
นางวิไลลักษณ์  ยาสา
 นางสาวสุนันทา  ศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน
 คนงาน
เบอร์โทรศัพท์ 083-2396394
เบอร์โทรศัพท์ 088-3778977
เบอร์โทรศัพท์ 095-1780901

 

นายจำเริญ  ภูครองทุ่ง ว่าง

คนงาน คนงาน

 เบอร์โทรศัพท์ 081-6480737