เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สำนักปลัด   
 
  นางสุภาวดี  ทรงเดชกล้า
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด  

เบอร์โทรศัพท์ 099-2919592

     
นางชนันธร  แก้วมณี
 นางจันทร์เพ็ญ  ภูผานี
นางสาวศิริประภา  ภูครองตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  083-6083942
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-8232433


เบอร์โทรศัพท์ 091-0161297


 

นางสาวธีรกานต์  แสงพระจันทร์
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    
เบอร์โทรศัพท์ 085-0787510

     
 
นายวิชิต  ภูใบบัว   นางสาวศศิธร  ดีรักษา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 091-8655040
เบอร์โทรศัพท์ 098-1977234

 
      
นางสาวยศวดี  ดีรักษา
 
นายประณต  พละมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 08936842036
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์โทรศัพท์ 061-4603691


นายศักดิ์มนตรี  ดีรักษา
นางปานฤดี  หาระไกร  นางสาววราพร พลซักซ้าย
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน คนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ 089-8077743
เบอร์โทรศัพท์ 099-6644326
เบอร์โทรศัพท์ 082-3046403
 

นายสมพร  นนทะภา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงาน

เบอร์โทรศัพท์ 092-9591675