เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สำนักปลัด   
 
  นางสุภาวดี  ทรงเดชกล้า
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด  

เบอร์โทรศัพท์ 099-2919592

     
นางชนันธร  แก้วมณี
 นางจันทร์เพ็ญ  ภูผานี
นางสาวศิริประเภา  ภูครองตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  083-6083942
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-8232433


เบอร์โทรศัพท์ 091-0161297


 

    
นางสาวธีรกานต์  แสงพระจันทร์


 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-0787510


    
นายวิชิต  ภูใบบัว นางสาวยศวดี  ดีรักษา 
นายประณต  พละมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-6842036
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 098-1977234

เบอร์โทรศัพท์ 061-4603691


 

นางปานฤดี  หาระไกร  นางสาววราพร พลซักซ้าย
พนักงานขับรถ (ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 

เบอร์โทรศัพท์ 099-6644326
เบอร์โทรศัพท์ 082-3046403
   
นายสมพร  นนทะภา นายจตุรพร  อุ่นทะยา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 092-9591675 เบอร์โทรศัพท์ -