เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สภาเทศบาล

 
 

นางแพงศรี  คำหารพล
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
เบอร์โทรศัพท์ 091-8679413

นายอำพัน  ภูชมศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
เบอร์โทรศัพท์  089-7692506

นายสุภัทร  เพิ่มสิน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
เบอร์โทรศัพท์ 061-4142356
นางสาวอลิสา  ภูเด่นผา
นายอนันต์  พิชัยช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 088-5138177
เบอร์โทรศัพท์ 082-3455656
นายบุญสิน  ภูครองนา
นางรัสณี  นามบ้านเหล่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-9645079
เบอร์โทรศัพท์ 087-8644617
นายสราวุธ  ไชยสีหา
นายบุญเทียม  ภูกองไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-1131427
เบอร์โทรศัพท์ 095-7208995
นายบุญมาก  ภูยาทิพย์
นางสาวสุดารัตน์  ดอนกายะ
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 2
 เบอร์โทรศัพท์ 089-6197644
เบอร์โทรศัพท์ 062-1493293


นายสมพร  นันทะสา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ 062-9861055


นายชยุต  ศรีกิตติลาภ

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 098-1026348