วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สภาเทศบาลตำบลโนนสูง เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) และมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 11

  วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง ร่วมงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด ประจำปี 2567

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว ที่มีภาวะพึ่งพิง ต.โนนสูง ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลโนนสูง