วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซักผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุด ข้างบ้านแม่จำเนียร ภูพลผัน บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ชุดสุขภัณฑ์ห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนสูงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง