วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82 4479 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟของหมู่บ้านและขบวนแห่บั้งไฟของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตามโครงการสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมามหรสพ การแสดงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ และรถเครื่องเสียงในขบวนแห่บั้งไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถเอ้บั้งไฟสวยงาม ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข๓๘๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 4 -บ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง กว้าง 4 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาว 909 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
30  เม.ย. 2567
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ 9 -บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง จำนวน 3 ช่วง กว้าง 3-5 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาว 1,662 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,112 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง